? Tin tức - Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long
MyLabel

Phân biệt phần trăm và điểm phần trăm

2/19/2020

Tại Hội nghị trực tuyến ngày 16/01/2020, khi trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề cập việc đánh giá chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế so với Nghị quyết bằng điểm phần trăm; không sử dụng phần trăm. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức thống kê gắn với quá trình cung cấp thông tin thống kê của ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, còn không ít người sử dụng thông tin thống kê chưa hiểu rõ khái niệm phần trăm và điểm phần trăm; sử dụng chúng như thế nào cho đúng.

“Phần trăm” (percentage) là khái niệm chung để mô tả một tỷ lệ phần trăm nào đó hay tỷ lệ tăng, giảm thể hiện bằng phần trăm. Đó là một phân số mà mẫu số luôn luôn là số 100 nên sau đuôi nó luôn có ký hiệu %.

Phần trăm được sử dụng trong các điều kiện:

- So sánh, đánh giá mức độ của một chỉ tiêu số tuyệt đối (chỉ tiêu biểu hiện quy mô, khối lượng như tổng số dân, tổng sản phẩm trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước, …) hay chỉ tiêu số tương đối cường độ (tính được bằng cách so sánh mức độ của hai chỉ tiêu khác nhau nhưng có quan hệ với nhau như mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người, số bác sỹ trên 1 vạn dân, …) này so với một chỉ tiêu cùng loại khác; được tính bằng tỷ số của chúng nhân với 100. Các trường hợp sử dụng phần trăm thường gặp là số tương đối động thái hay tốc độ phát triển (so sánh hai chỉ tiêu cùng loại giữa hai thời gian khác nhau); số tương đối kế hoạch hay tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (so sánh một chỉ tiêu thực hiện với một chỉ tiêu kế hoạch); số tương đối kết cấu (so sánh một bộ phận với tổng thể gồm nhiều bộ phận); số tương đối không gian (so sánh hai chỉ tiêu cùng loại nhưng có không gian khác nhau); …

- Đánh giá tỷ lệ tăng (hay giảm) của một chỉ tiêu nào đó, tính bằng tốc độ phát triển trừ đi 100; hoặc tỷ lệ vượt (hay hụt) so với kế hoạch của một chỉ tiêu nào đó, tính bằng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trừ đi 100. Như vậy, để tính được các tỷ lệ này cần có số tương đối động thái hoặc số tương đối kế hoạch tương ứng; vì thế chỉ tiêu cần so sánh, đánh giá phải là chỉ tiêu số tuyệt đối hoặc số tương đối cường độ như trên.

“Điểm phần trăm” (percentage - point) là một con số để nhấn mạnh sự biến thiên tuyệt đối (absolute change) của hai số tỷ lệ phần trăm; chính là lấy hiệu số của hai số tỷ lệ phần trăm. Khi diễn đạt, sau đuôi các con số này cần phải có đơn vị tính là “điểm phần trăm” hay “điểm%”; tức phải thêm từ “điểm” để phân biệt với tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm trong các phép tính thống kê.

Điểm phần trăm được sử dụng trong các trường hợp chỉ tiêu được xem xét, đánh giá là số tương đối tính bằng tỷ lệ phần trăm, như:

- Tốc độ tăng trưởng thực hiện kỳ báo cáo so với tốc độ tăng trưởng kỳ kế hoạch hoặc kỳ trước.

- Tốc độ phát triển (hay chỉ số phát triển) thực hiện kỳ báo cáo so với tốc độ phát triển (hay chỉ số phát triển) kỳ trước.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (hay chỉ số hoàn thành kế hoạch) kỳ báo cáo so với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (hay chỉ số hoàn thành kế hoạch) kỳ trước.

- Các chỉ tiêu số tương đối tính bằng tỷ lệ phần trăm khác như: Tỷ trọng các khu vực trong cơ cấu kinh tế, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ lệ hộ nghèo,… kỳ báo cáo so với kỳ kế hoạch hoặc kỳ trước.

Có thể tham khảo một số ví dụ sau để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa phần trăm và điểm phần trăm:

(1) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2019 tăng 7,02%, thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018. Nếu so sánh tốc độ tăng GDP của hai năm thì lấy 7,02 - 7,08 = - 0,6; là sự biến thiên tuyệt đối của hai tốc độ tăng trưởng (hai tỷ lệ phần trăm). Cách diễn đạt sự biến thiên tuyệt đối đó là “Tốc độ tăng GDP năm 2019 thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với năm 2018”; không diễn đạt “GDP năm 2019 giảm 0,6% so với năm 2018”, hoặc “Tốc độ tăng GDP năm 2019 thấp hơn 0,6% so với năm 2018”, hoặc “Tốc độ tăng GDP năm 2019 giảm 0,85% so với năm 2018” (nhiều người sai lầm khi cho rằng phải tính: (7,02/7,08)*100 – 100 = -0,85%

(2) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Vĩnh Long năm 2019 tăng 6,22% so với năm 2018; mục tiêu kế hoạch là tăng 6,2% và năm 2018 tăng 5,91%. Tương tự như trên, cần diễn đạt: “Tăng trưởng GRDP năm 2019 cao hơn 0,02 điểm phần trăm so với mục tiêu kế hoạch và cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với năm 2018”.

(3) Có số liệu thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Vĩnh Long:

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2018 so với 2017 (%)

Số học sinh dự thi (học sinh)

8.976

9.988

111,27

Số học sinh thi đậu(học sinh)

8.937

9.940

111,22

Tỷ lệ học sinh thi đậu (%)

99,57

99,52

Khi đánh giá sự biến động về tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều người diễn đạt rằng “Học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 giảm (hoặc thấp hơn) 0,05% so với năm 2017” hoặc “Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 giảm (hoặc thấp hơn) 0,05% so với năm 2017” là không đúng. Trong trường hợp này có sự trùng hợp là con số âm 0,05 vừa là sự biến thiên tuyệt đối (đúng phương pháp), vừa là tốc độ giảm tính thông qua tốc độ phát triển (sai lầm về phương pháp như đề cập trong ví dụ 1) của hai tỷ lệ phần trăm đậu tốt nghiệp trung học phổ thông; còn nhiều trường hợp sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu tính đúng sự biến thiên tuyệt đối của hai tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông mà diễn đạt thiếu đi từ “điểm” hoặc không đầy đủ cũng tạo ra sự nhầm lẫn giữa mức độ tăng (hay giảm) của tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông với tốc độ tăng của số học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông (số học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tăng 11,22% so với năm 2017).

Cách diễn đạt đúng trong ví dụ này là: “Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 thấp hơn 0,05 điểm phần trăm so với năm 2017” trên cơ sở con số âm 0,05 là sự biến thiên tuyệt đối của hai tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là hiệu số của hai tỷ lệ đó.

Hy vọng bài viết này giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn, sử dụng đúng hơn hai khái niệm nói trên trong công tác thống kê và trong công tác nghiên cứu, sử dụng thông tin thống kê.

          Bùi Thiện Mẫn

Gửi bởi admin    

Sunglass hut pays tribute to the classic with you-Ray Ban Aviator series. The Aviator, which was born in the 1930s,fake ray bans was originally a military product used to resist the strong light of pilots flying. US five-star general Douglas MacArthur is its number one supporter, and he once wore it and led his army to the beaches of the Philippines. Just as it originated in the military and then evolved into a windbreaker that swept the world and stretched over several eras, the popularity of Aviator in the military seems to be destined to become the everlasting Fashion Icon mission. Aviator has been on sale for the general public since 1937. In the 1940s,fake ray bans ordinary people also began to wear it. Aviator has thus become a fashion accessory from a military product. In the 1960s, it became popular again because of celebrities. In 1986, in the movie "Rising Clouds", Tom Cruise made it shine even more because of its interpretation. Another star that made Ray-Ban sunglasses stand out is Michael Jackson. He was wearing RayBan Aviator sunglasses when he attended the 1984 Grammy Awards. Aviator sunglasses evolve with the ups and downs of history,best fake ray bans it can be described as a legend of sunglasses. Today, it has become an indispensable fashion item, loved by many stars. In the star street shooting LOOK, the Ray-Ban Aviator classic sunglasses are undoubtedly one of the fashionable tools with the highest appearance rate. And today's Ray Ban Aviator is different from the past. In addition to retaining the classic shape of the teardrop, both the material and the color have developed like branches and leaves. As the well-deserved Evergreen Fashion Icon,fake ray bans it is not difficult to imagine that Ray-Ban Aviator sunglasses will definitely become your most desirable styling magic weapon this season. Now that sunglasshut has officially entered China, I will share with you everyone’s eye-color vision. For more Ray Ban sunglasses and other content,fake ray bans please follow the official WeChat account for details. At the same time, you are also welcome to try on and buy in the store. Google has exhausted its efforts on Google Glass,fake ray ban sunglasses and it pops up from time to time to remind everyone of its existence. Recently, Google has begun to act for its own glasses, announcing the cooperation with Luxottica. Luxottica is a global eyewear design,air jordan pas cher manufacturing and sales company with many well-known brands such as Ray-Ban, Oakley, etc. The cooperation between Google and Luxottica will be launched in the US market first, and will focus on the two major brands of Ray-Ban and Oakley. According to Luxottica, their first product will "combine high-end technology and the most fashionable design to create the most perfect product features and experience." According to the news provided by Google,louboutin pas cher the design will be jointly participated by the two parties, while the manufacturing and sales are mainly responsible for Luxottica. Google did not say when their products will be available, but it may take a while. The Google+ report said: "You can't see Google Glass lying on your favorite Ray-Ban or Oakley counter tomorrow, but today opens a new chapter in the history of Google Glass." In January, Google launched its first glasses frame. At that time, the rumors that Google and another glasses manufacturer Warby Parker collaborated to design the frame were vigorous,fake oakleys and finally proved that Google did not use the power of others. The current cooperation may be because they are no longer confident in their own design, or they want to enter a larger market. According to WSJ reports, Luxottica not only ranks first among eyewear manufacturers with a market share of 12.4, but also controls retail stores such as LensCrafters and Sunglass Hut, which can help Google sell Google Glass in more than 5,000 retail stores. Google has also signed a cooperation agreement with VSP Global before, and the latter has a network of 30,000 ophthalmologists across the United States, and they can also help sell Google glasses. I don’t know if you feel this way. Although Google Glass has not been officially launched yet, it has been active in the public eye. Although this has Google's own credit, more people really pay attention to it and hope that it can bring a brand new revolution. The cooperation between Google and Luxottica shows that it has begun to enter the mass market, and it is no longer a symbol of geeks as mentioned before.

In the blink of an eye, the balance in 2018 is no longer sufficient. Many office workers have already formulated their next holiday strategy clearly,fake ray bans preparing to travel and reward themselves for a hard year. The travel plan is ready and the travel list should be checked. In addition to sufficient warm clothing, do you always feel that something is missing? As the darling of fashion circles, sunglasses are no longer restricted to just blocking ultraviolet rays. Going out to play with a pair can light up your travel mood, allowing you to show off multiple levels of excitement during the holiday. I have compiled and planted a few sunglasses that are suitable for the holiday season. It shouldn’t be too late, just let me take a look~ Large-frame sunglasses have always been a standing item for celebrities to wear daily. The simple and low-key design is cool and stable. It is suitable for both boys and girls. If you are still wondering what kind of glasses to choose as a match,fake ray bans then large-frame glasses are definitely a good choice. Real classics never go out of style, and Ray-Ban Clubmaster models are to prove this. Inspired by the style of the 50s, the upper frame of the classic gray/green, brown/blue, gray/purple textured sheet material, with new light-color gradient lenses, adds a touch of playfulness to the retro style,fake ray bans and is the eternal favorite of intellectual leaders . Retro style has always been highly respected in the fashion circle. No matter how the fashion trend changes over the years,fake ray bans retro elements are still active in the fashion circle. The round frame and oval sunglasses as representative have always been favored by celebrities and they can be found in various fashion blockbusters. Continuing the success of the Ray-Ban oval metal series,fake ray bans the new series will use lightweight plastic materials, ultra-fine double beams,fake ray bans and soft new colors to add a touch of new matching style to this season's hottest look. Classic gold frame, pure color G-15 lens, bronze, black frame, or fashionable transparent frame with new flat cool gradient lens, including blue, pink, brown and green. Recently, a group of blockbuster shots on London street shot by photographer Wang Yang was released. Temperament IT GIRL Chen Ran wearing a leather stitching jacket, wearing Ray-Ban hiker sunglasses walking on the streets of London, clean movements with just the right broken hair styling,fake oakleys a beautiful scenery in the cold wind. The classic hiker she chose is still full of surprises this year. As one of the main holiday models of Ray-Ban glasses, its new interpretation is enough to make people become the real focus of sight. The light and unrestrained appearance is most suitable for fearless fashionistas to express their true self. The brand-new full-color transparent frame with gradient mirror lens. The classic style is outlined with a simple and neat modern structure, showing a chic and avant-garde beauty.

H? TH?NG TêN MI?N M?NG GSO
MáY CH? TêN MI?N .GSO:
Chính:       10.0.1.1
D? phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.236.222.124

Thống kê

Lượt truy cập  50862
Đang trực tuyến   4

fake ray bans best fake ray bans fake ray ban fake ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses fake ray bans grinch shirt casual shirts for men fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans air jordan pas cher louboutin pas cher fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys kiss t shirt cheap iphone cases create shirts online order custom shirts make my own shirt cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max