? Tin tức - Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long
MyLabel

Phân biệt giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm

9/3/2019

Phần lớn người sử dụng thông tin thống kê đều quan tâm số liệu các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như: Tổng sản phẩm trên địa bàntỉnh, vùng - GRDP (Gross Regional Domestic Product); giá trị sản xuất - GO (Gross Output) và giá trị tăng thêm - VA (Value Added).

GRDP là giá trị mới của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Theo phương pháp sản xuất, GRDP bằng tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành kinh tế tính theo giá cơ bản, cộng với thuế sản phẩm, trừ đi trợ cấp sản phẩm.

Giá trị tăng thêm là giá trị hàng hóa và dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kỳ nhất định; là một bộ phận của giá trị sản xuất; bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.

Giá trị sản xuất là giá trị hàng hóa và dịch vụ tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

Chi phí trung gian - IC (Intermediate Consumption)là một bộ phận cấu thành của giá trị sản xuất, bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ đã tiêu dùng cho sản xuất được hạch toán vào giá thành sản phẩm.

Các thuật ngữ nói trên được ngành Thống kê giới thiệu, phổ biến cùng với việc cung cấp thông tin thống kê; nhất là trong các ấn phẩm Niên giám thống kê hàng năm. Tuy nhiên, nếu không đi sâu nghiên cứu khái niệm, phương pháp tính thì người sử dụng thông tin thống kê khó phân biệt được các chỉ tiêu.Đặc biệt làkhông ít người còn nhầm lẫn giữa giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm; chỉ khác nhau giữa cụm từ “tạo ra” trong khái niệm giá trị sản xuất và cụm từ “mới sáng tạo ra”trong khái niệm giá trị tăng thêm.

Hầu hết người sử dụng thông tin thống kê đều đã từng học Kinh tế chính trị học Mác - Lênin (viết gọn Kinh tế chính trị) nên xin giới thiệu cách tiếp cận chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêmdựa trên cơ sở kiến thức Kinh tế chính trị nhằm giúp cho việc hiểu, phân biệt các chỉ tiêu được dễ dàng hơn; từ đó sử dụng thông tin thống kê chính xác, hiệu quả hơn.

Trong Kinh tế chính trị, chắc nhiều người đã quen thuộc với công thức cấu tạo lượng giá trị hàng hóa là C + V + M hay C1 + C2 + V + M; giá trị mới của hàng hóa là V + M. Trong đó:

+ C: Chi phí về lao động quá khứ, gồm C1 là giá trị khấu hao tài sản cố định; C2 giá trị nguyên nhiên vật liệu đã tiêu dùng;

+ V: Chi phí về lao động sống;

+ M: Giá trị thặng dư.

Hệ thống bảng cân đối vật chất- MPS (Material Product System) áp dụng ở các nước có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, Việt Nam sử dụng hạch toán từ năm 1957 - 1992, được xây dựng dựa trên cơ sở Kinh tế chính trị với quan điểm cơ bản là chỉ có các ngành sản xuất vật chất mới sáng tạo ra giá trị và giá trị sử dụng; vì vậy trong C2 không có yếu tố “giá trị dịch vụ đã tiêu dùng”. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp hạch toán theo MPSgần với Kinh tế chính trị, đó là:

- Giá trị sản lượng (tương tự như giá trị sản xuất hiện nay nhưng không tính cho các sản phẩm phi vật chất và dịch vụ) là giá trị hàng hóa, tức bằng C + V + M hay C1 + C2 + V + M.

-Thu nhập thuần túycủa các ngành kinh tế (tương tự như giá trị tăng thêm hiện nay nhưng không bao gồm khấu hao tài sản cố định và chỉ tính cho các sản phẩm vật chất) là giá trị mới, tức bằng V + M.

- Tổng thu nhập quốc dân sản xuất (được thay tế bằng GDP hay GRDP hiện nay) bằng tổng thu nhập thuần túy của toàn bộ nền kinh tế.

Từ năm 1993,Việt Nam sử dụng phương pháp hạch toán của Hệ thống tài khoản quốc gia -SNA (System of National Accounts) trong nền kinh tế. SNA áp dụng ởcác nước có nền kinh tế thị trường, được xây dựng trên cơ sở các học thuyết kinh tế thị trường với luận điểm cơ bản là tất cả các ngành sản xuất ra sản phẩm vật chất, sản phẩm phi vật chất và dịch vụ đều sáng tạo ra giá trị và giá trị sử dụng; đồng thời xemgiá trị khấu hao tài sản cố định là “giá trị mới sáng tạo ra” chứ không phải “chi phí về lao động quá khứ” như MPS.

Với cơ sở lý luận trên, có thể biểu diễn chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo công thức cấu tạo lượng giá trị hàng hóa trong Kinh tế chính trị:

- Giá trị sản xuất: GO = C1 + C2 + V + M;

- Giá trị tăng thêm: VA = C1 + V + M.

Như vậy,VA khác GO; VA chỉ là bộ phận “mới sáng tạo ra” trong GO, bằng GO loại trừ đi chi phí về vật chất và chi phí dịch vụ đã sử dụng để tạo ra GO (tức trừ đi C2). Tuy nhiên, cần áp dụng các công thức trên theo quan điểm của SNA, đó là:

- Tính cho tất cả các ngành sản xuất ra sản phẩm vật chất, sản phẩm phi vật chất và dịch vụ.

- Chi phí trung gian (IC = C2) là toàn bộ chi phí thường xuyên về vật chất (không kể khấu hao tài sản cố định) và chi phí dịch vụ (gồm dịch vụ vật chất và dịch vụ phi vật chất) đã được sử dụng trong quá trình tạo ra của cải vật chất và hoạt động dịch vụ; mở rộng hơn quan điểm của MPS là có cả chi phí dịch vụ.

- Giá trị thặng dư (M) bao gồm phần cho doanh nghiệp và cho xã hội; tức lợi nhuận, thuế sản xuất (không bao gồm thuế sản phẩm) và các khoản quy định thuộc về thặng dư sản xuất.

Do hệ số chi phí trung gian hay tỷ lệ IC so với GO (HIC) và hệ số giá trị tăng thêm (HVA = 1 - HIC) của từng ngành kinh tế khác nhau; đồng thời VA được tính toán chi tiết đến các ngành kinh tế theo quy định để tổng hợp cho ngành kinh tế cấp cao hơn nên tốc độ tăng trưởng GO và VA của cùng một ngành kinh tế có thể khác nhau. Để giải thích vấn đế này, xin nghiên cứu ví dụ sau:

Có số liệu về giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản(ngành cấp 1) của một tỉnh chi tiết đến ngành cấp 2:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm trước năm báo cáo

Năm báo cáo

GO

IC

VA

GO

IC

VA

A

1

2

3=1-2

4

5

6=4-5

Tổng số

20.077.347

10.756.598

9.320.749

19.691.867

10.577.231

9.114.636

Nông nghiệp

17.649.115

8.976.839

8.672.276

17.193.342

8.744.911

8.448.431

Lâm nghiệp

109.617

42.344

67.273

109.925

42.463

67.462

Thủy sản

2.318.615

1.737.415

581.200

2.388.600

1.789.857

598.743

Từ số liệu trên ta có các kết quả tính toán theo bảng sau:

Đơn vị tính: %

Cơ cấu theo giá so sánh năm trước

Hệsố chi phí trung gian - HIC

Tăng trưởng năm báo cáo so với năm trước

GO

VA

Năm trước

Năm báo cáo

GO

VA

Tổng số

100,00

100,00

53,58

53,71

- 1,92

- 2,21

Nông nghiệp

87,90

93,04

50,86

50,86

- 2,58

- 2,58

Lâm nghiệp

0,55

0,72

38,63

38,63

+ 0,28

+ 0,28

Thủy sản

11,55

6,24

74,93

74,93

+ 3,02

+ 3,02

Bảng phân tích trên cho thấy:

- Cơ cấu theo ngành cấp 2 trong từng năm của GO và VA là khác nhau; là nhân tố làm cho tốc độ tăng trưởng hai chỉ tiêu của ngành cấp 1 khác nhau.

- Hệ số chi phí trung gian của từng ngành cấp 2 không thay đổi (quy định áp dụng hệ số vùng ổn định cho một số năm), của toàn ngành cấp 1tăng lên chủ yếu do ngành nông nghiệp có HIC thấp nhưng GO giảm; ngành thủy sản có HIC cao nhưng GO tăng.

- Tốc độ tăng trưởng GO và VA bằng nhau ở từng ngành cấp 2 do HIC không thay đổi. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GO và VA của ngành cấp 1 khác nhau do cơ cấu theo giá so sánh (chỉ có ý nghĩa cho phân tích, dự báo tăng trưởng; không sử dụng để đánh giá chuyển dịch cơ cấu) khác nhau; ngành nông nghiệp giảm và chiếm tỷ trọng trong VA lớn hơn trong GO nên làm cho VA giảm sâu hơn.

          Bùi Thiện Mẫn

Gửi bởi admin    

Sunglass hut pays tribute to the classic with you-Ray Ban Aviator series. The Aviator, which was born in the 1930s,fake ray bans was originally a military product used to resist the strong light of pilots flying. US five-star general Douglas MacArthur is its number one supporter, and he once wore it and led his army to the beaches of the Philippines. Just as it originated in the military and then evolved into a windbreaker that swept the world and stretched over several eras, the popularity of Aviator in the military seems to be destined to become the everlasting Fashion Icon mission. Aviator has been on sale for the general public since 1937. In the 1940s,fake ray bans ordinary people also began to wear it. Aviator has thus become a fashion accessory from a military product. In the 1960s, it became popular again because of celebrities. In 1986, in the movie "Rising Clouds", Tom Cruise made it shine even more because of its interpretation. Another star that made Ray-Ban sunglasses stand out is Michael Jackson. He was wearing RayBan Aviator sunglasses when he attended the 1984 Grammy Awards. Aviator sunglasses evolve with the ups and downs of history,best fake ray bans it can be described as a legend of sunglasses. Today, it has become an indispensable fashion item, loved by many stars. In the star street shooting LOOK, the Ray-Ban Aviator classic sunglasses are undoubtedly one of the fashionable tools with the highest appearance rate. And today's Ray Ban Aviator is different from the past. In addition to retaining the classic shape of the teardrop, both the material and the color have developed like branches and leaves. As the well-deserved Evergreen Fashion Icon,fake ray bans it is not difficult to imagine that Ray-Ban Aviator sunglasses will definitely become your most desirable styling magic weapon this season. Now that sunglasshut has officially entered China, I will share with you everyone’s eye-color vision. For more Ray Ban sunglasses and other content,fake ray bans please follow the official WeChat account for details. At the same time, you are also welcome to try on and buy in the store. Google has exhausted its efforts on Google Glass,fake ray ban sunglasses and it pops up from time to time to remind everyone of its existence. Recently, Google has begun to act for its own glasses, announcing the cooperation with Luxottica. Luxottica is a global eyewear design,air jordan pas cher manufacturing and sales company with many well-known brands such as Ray-Ban, Oakley, etc. The cooperation between Google and Luxottica will be launched in the US market first, and will focus on the two major brands of Ray-Ban and Oakley. According to Luxottica, their first product will "combine high-end technology and the most fashionable design to create the most perfect product features and experience." According to the news provided by Google,louboutin pas cher the design will be jointly participated by the two parties, while the manufacturing and sales are mainly responsible for Luxottica. Google did not say when their products will be available, but it may take a while. The Google+ report said: "You can't see Google Glass lying on your favorite Ray-Ban or Oakley counter tomorrow, but today opens a new chapter in the history of Google Glass." In January, Google launched its first glasses frame. At that time, the rumors that Google and another glasses manufacturer Warby Parker collaborated to design the frame were vigorous,fake oakleys and finally proved that Google did not use the power of others. The current cooperation may be because they are no longer confident in their own design, or they want to enter a larger market. According to WSJ reports, Luxottica not only ranks first among eyewear manufacturers with a market share of 12.4, but also controls retail stores such as LensCrafters and Sunglass Hut, which can help Google sell Google Glass in more than 5,000 retail stores. Google has also signed a cooperation agreement with VSP Global before, and the latter has a network of 30,000 ophthalmologists across the United States, and they can also help sell Google glasses. I don’t know if you feel this way. Although Google Glass has not been officially launched yet, it has been active in the public eye. Although this has Google's own credit, more people really pay attention to it and hope that it can bring a brand new revolution. The cooperation between Google and Luxottica shows that it has begun to enter the mass market, and it is no longer a symbol of geeks as mentioned before.

In the blink of an eye, the balance in 2018 is no longer sufficient. Many office workers have already formulated their next holiday strategy clearly,fake ray bans preparing to travel and reward themselves for a hard year. The travel plan is ready and the travel list should be checked. In addition to sufficient warm clothing, do you always feel that something is missing? As the darling of fashion circles, sunglasses are no longer restricted to just blocking ultraviolet rays. Going out to play with a pair can light up your travel mood, allowing you to show off multiple levels of excitement during the holiday. I have compiled and planted a few sunglasses that are suitable for the holiday season. It shouldn’t be too late, just let me take a look~ Large-frame sunglasses have always been a standing item for celebrities to wear daily. The simple and low-key design is cool and stable. It is suitable for both boys and girls. If you are still wondering what kind of glasses to choose as a match,fake ray bans then large-frame glasses are definitely a good choice. Real classics never go out of style, and Ray-Ban Clubmaster models are to prove this. Inspired by the style of the 50s, the upper frame of the classic gray/green, brown/blue, gray/purple textured sheet material, with new light-color gradient lenses, adds a touch of playfulness to the retro style,fake ray bans and is the eternal favorite of intellectual leaders . Retro style has always been highly respected in the fashion circle. No matter how the fashion trend changes over the years,fake ray bans retro elements are still active in the fashion circle. The round frame and oval sunglasses as representative have always been favored by celebrities and they can be found in various fashion blockbusters. Continuing the success of the Ray-Ban oval metal series,fake ray bans the new series will use lightweight plastic materials, ultra-fine double beams,fake ray bans and soft new colors to add a touch of new matching style to this season's hottest look. Classic gold frame, pure color G-15 lens, bronze, black frame, or fashionable transparent frame with new flat cool gradient lens, including blue, pink, brown and green. Recently, a group of blockbuster shots on London street shot by photographer Wang Yang was released. Temperament IT GIRL Chen Ran wearing a leather stitching jacket, wearing Ray-Ban hiker sunglasses walking on the streets of London, clean movements with just the right broken hair styling,fake oakleys a beautiful scenery in the cold wind. The classic hiker she chose is still full of surprises this year. As one of the main holiday models of Ray-Ban glasses, its new interpretation is enough to make people become the real focus of sight. The light and unrestrained appearance is most suitable for fearless fashionistas to express their true self. The brand-new full-color transparent frame with gradient mirror lens. The classic style is outlined with a simple and neat modern structure, showing a chic and avant-garde beauty.

H? TH?NG TêN MI?N M?NG GSO
MáY CH? TêN MI?N .GSO:
Chính:       10.0.1.1
D? phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.236.222.124

Thống kê

Lượt truy cập  50861
Đang trực tuyến   3

fake ray bans best fake ray bans fake ray ban fake ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses fake ray bans grinch shirt casual shirts for men fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans air jordan pas cher louboutin pas cher fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys kiss t shirt cheap iphone cases create shirts online order custom shirts make my own shirt cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max