MyLabel

Số liệu Kinh tế - Xã hội tháng 6 năm 2019

7/1/2019

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đến ngày 15 tháng 6 năm 2019

 

Thực hiện
cùng kỳ
năm trước

Thực hiện
kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với cùng kỳ
năm trước
(%)

Diện tích gieo trồng cây hằng năm (Ha)

Lúa

      110.024,9

      108.355,9

98,48

   Lúa đông xuân

       56.109,4

       55.185,7

98,35

   Lúa hè thu

       53.915,5

       53.170,2

98,62

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

            787,2

            828,6

105,26

   Khoai lang

         9.366,0

         8.958,6

95,65

   Mía

              89,6

              96,6

107,86

   Rau các loại

       15.942,7

       16.895,6

105,98

   Đậu các loại

            235,6

            232,6

98,73

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Lúa

      447.201,6

      411.037,1

91,91

   Lúa đông xuân

      371.837,2

      345.665,4

92,96

   Lúa hè thu

       75.364,4

       65.371,7

86,74

Một số loại cây khác

   Ngô (bắp)

         1.728,6

         1.812,5

104,86

   Khoai lang

      158.758,6

      158.409,0

99,78

   Mía

         5.428,6

         6.015,7

110,81

   Rau các loại

      258.167,5

      268.256,0

103,91

   Đậu các loại

            333,4

            336,8

101,02

 

 

 

 

 VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CÁC QUÝ NĂM 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Thực hiện
quý I
năm 2019

Ước tính
quý II
năm 2019

So với cùng kỳ năm trước (%)

Quý I năm 2019

Quý II năm 2019

TỔNG SỐ

           444.486

           602.186

        103,68

        122,27

1) Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

           297.535

           389.724

         99,46

        117,79

 - Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh

             28.474

             58.450

        152,68

        180,50

Trong đó: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

                    -  

                    -  

 

 

 - Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

             43.550

             65.035

        101,47

        124,85

 - Nguồn vốn nước ngoài (ODA)

                    -  

                    -  

 

 

 - Nguồn xổ số kiến thiết

           155.972

           195.897

        102,68

        154,71

 - Vốn khác

             69.539

             70.342

         81,16

         58,73

Trong đó: Vốn Trái phiếu Chính phủ

                    -  

                    -  

 

 

2) Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

           146.951

           212.462

        113,41

        131,45

 - Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện

             46.567

             66.706

         96,64

        138,90

Trong đó: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

             14.896

             24.295

        196,44

        194,59

 - Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư có mục tiêu

             91.495

           132.046

        133,73

        135,04

 - Vốn khác

               8.889

             13.710

         68,54

         86,66

3) Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

                    -  

                    -  

 

 

 - Nguồn vốn cân đối ngân sách xã

                    -  

                    -  

 

 

Trong đó: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

                   -  

                   -  

 

 

 - Nguồn vốn huyện hỗ trợ đầu tư có mục tiêu

                    -  

                    -  

 

 

 - Vốn khác

                    -  

                    -  

 

 

 

 

 

 

 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Thực hiện
tháng 5
năm 2019

Ước tính
tháng 6
năm 2019

Ước tính 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019 so với (%)

Cùng kỳ
năm 2018

Dự toán
năm 2019

TỔNG THU  (A+B)

    651.146

    523.413

    3.491.700

115,38

56,58

A.

Thu nội địa

    453.634

    402.925

    2.921.700

115,52

56,67

Trong đó:

- Thu từ DNNN Trung ương

      13.781

      14.878

        85.000

111,84

50,00

- Thu từ DNNN địa phương

      25.651

       9.794

       144.300

28,29

55,50

- Thu từ DN có VĐT nước ngoài

      33.249

            -  

       115.900

115,90

61,98

- Thu thuế công thương nghiệp NQD

    147.341

    152.735

       778.000

222,29

50,19

- Thu xổ số kiến thiết

      75.822

    110.005

       827.500

111,98

62,22

- Thu tiền sử dụng đất

      28.908

      20.330

       275.000

151,93

94,83

- Thu thuế thu nhập cá nhân

      37.831

      29.454

       222.000

116,84

59,20

- Thu phí, lệ phí

       6.150

       3.750

        47.000

102,17

55,95

B.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

    197.512

    120.488

       570.000

114,65

56,16

 

 

 

 

 

 

 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Thực hiện
tháng 5
năm 2019

Ước tính
tháng 6
năm 2019

Ước tính 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019 so với (%)

Cùng kỳ
năm 2018

Dự toán
năm 2019

TỔNG CHI (A+B+C)

    678.979

    879.474

 3.922.120

112,10

46,42

A.

Tổng chi cân đối ngân sách ĐP

    678.979

    806.352

 3.848.998

111,32

46,60

- Chi đầu tư phát triển

    276.000

            -  

 1.388.933

112,91

44,26

- Chi thường xuyên

    402.517

    789.397

 2.441.397

109,66

48,97

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo

    154.000

    287.983

 1.032.983

107,81

45,58

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

       2.100

       2.715

      17.815

101,01

50,00

+ Chi sự nghiệp môi trường

            -  

      53.000

      67.500

192,08

50,30

+ Các khoản chi thường xuyên khác

    246.417

    445.699

 1.323.099

108,86

51,91

Trong đó:

Chi sự nghiệp y tế - KHHGĐ

      24.000

      71.000

    225.000

91,92

...

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

      26.000

      28.000

    166.000

93,60

...

Chi sự nghiệp kinh tế

      28.500

      51.500

    155.000

97,97

...

Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể

      68.500

      73.500

    436.000

106,79

...

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

            -  

            -  

            -  

 

        -  

- Dự phòng

          462

      16.955

      18.668

 

   14,30

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

            -  

            -  

            -  

 

 ...

- Chi trả nợ lãi

            -  

            -  

            -  

 

        -  

B.

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

            -  

      73.122

      73.122

 186,21

   55,41

C.

Chi trả nợ gốc

            -  

            -  

            -  

        -  

        -  

 

 

 

 

 

 

 

* Chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Gửi bởi admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:18.208.186.19

Thống kê

Lượt truy cập  51982
Đang trực tuyến   13