MyLabel

Thông báo phát hành Niên Giám Thống kê năm 2017

7/6/2018

DANH SÁCH CUNG CẤP MIỄN PHÍ

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2017

 

 

 

 

SỐ TT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

KÝ NHẬN

I

LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ TỔNG CỤC THỐNG KÊ

21

 

1

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY VÀ CÁC ANH THƯỜNG TRỰC

5

 

2

VĂN PHÒNG VÀ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

7

 

3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

4

 

4

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH VĨNH LONG

1

 

5

VỤ THỐNG KÊ TỔNG HỢP - TỔNG CỤC THỐNG KÊ

2

 

6

TRUNG TÂM TƯ LIỆU VÀ DỊCH VỤ THỐNG KÊ

1

 

7

VỤ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA - TCTK

1

 

II

CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

65

 

1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ + PHÒNG TỔNG HỢP

2

 

2

SỞ TÀI CHÍNH + PHÒNG NGÂN SÁCH

2

 

3

SỞ CÔNG THƯƠNG

2

 

4

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT + PHÒNG KẾ HOẠCH-TH

2

 

5

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

 

6

SỞ XÂY DỰNG

1

 

7

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

 

8

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG + PHÒNG QLĐĐ

2

 

9

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1

 

10

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

 

11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

 

12

SỞ Y TẾ

1

 

13

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

 

14

SỞ NỘI VỤ

1

 

15

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG

1

 

16

CỤC THUẾ TỈNH VĨNH LONG

1

 

17

KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĨNH LONG

1

 

18

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

1

 

19

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

1

 

20

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

1

 

21

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

1

 

22

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

1

 

23

PHÒNG AN NINH KINH TẾ + PHÒNG CS KINH TẾ

2

 

24

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC + PHÒNG KH-TH

2

 

25

TRƯỜNG TRUNG CẤP THỐNG KÊ II (ĐỒNG NAI)

1

 

26

CỤC THỐNG KÊ 12 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

12

 

27

CỤC THỐNG KÊ TP.HỒ CHÍ MINH

1

 

28

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH VĨNH LONG

1

 

29

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

1

 

30

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH VĨNH LONG

1

 

31

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

1

 

32

UBND 8 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

8

 

33

BÍ THƯ CÁC HUYỆN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY

8

 

III

CỤC THỐNG KÊ VĨNH LONG

26

 

1

LÃNH ĐẠO CỤC

3

 

2

PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP

4

 

3

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

1

 

4

PHÒNG THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI

1

 

5

PHÒNG THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

1

 

6

PHÒNG THỐNG KÊ DÂN SỐ - VĂN XÃ

1

 

7

PHÒNG THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP

1

 

8

PHÒNG THANH TRA THỐNG KÊ

1

 

9

CHI CỤC THỐNG KÊ 8 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

8

 

10

NỘP LƯU CHIỂU

5

 

IV

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

4

 

1

Ông Trần Văn Trí - Vụ địa phương (phía nam)

1

 

2

Phân xã Vĩnh Long

1

 

3

Trường CĐCĐ Vĩnh Long

1

 

4

Trường Chính trị Phạm Hùng Vĩnh Long

1

 

 

TỔNG SỐ

116

 

 

(Một trăm mười sáu cuốn)

 

 

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.228.194.177

Thống kê

Lượt truy cập  22376
Đang trực tuyến   163