MyLabel

 

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Gross regional domestic product per capita

 

Tiền VN,

Ngoại tệ, theo tỷ giá

theo giá hiện hành

 hối đoái bình quân

Vietnam currency,

Foreign currency,

at current prices

at average exchange rate

Nghìn đồng - Thous. dongs

Đô la Mỹ - USD

2017

41.484

1.827

Sơ bộ - Prel.2018

44.800

1.945

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

2017

107,40

105,94

Sơ bộ - Prel.2018

108,09

106,46